Vynálezy, patenty a dodatkové ochranné osvedčenia

Patenty

Patent je ochranný dokument, ktorý udeľuje štát. Zaručuje jeho majiteľovi výlučné právo na komerčné využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia a na určitom území. Zjednodušene možno povedať, že tento dokument dáva jeho majiteľovi právo zakázať inej osobe, aby pri svojej hospodárskej činnosti vyrábala, uvádzala do obehu alebo upotrebila patentom chránený vynález bez jeho súhlasu. Majiteľ patentu však môže poskytnúť súhlas iným osobám na využívanie jeho chráneného vynálezu prostredníctvom licencie.

Patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Patentovať je možné nielen nové výrobky, zariadenia a technológie, ale aj chemicky vyrobené látky, zmesi látok, liečivá, priemyselné produkčné mikroorganizmy ako aj biotechnologické postupy a produkty získané ich pomocou.

Patentom však nie je možné chrániť akýkoľvek predmet. Patent nie je možné udeliť napríklad na objavy,  vedecké teórie, programy počítačov a iné predmety, ktoré sa v zmysle patentového zákona nepovažujú za vynálezy. Niektoré ďalšie predmety sú z ochrany patentom z rôznych dôvodov vylúčené, medzi nimi napríklad odrody rastlín a plemená zvierat, spôsoby prevencie, diagnostiky chorôb a liečenia ľudí a zvierat, spôsoby klonovania ľudských jedincov a využitie ľudského embrya na priemyselné alebo obchodné účely. Nové odrody rastlín je možné chrániť podľa iných právnych predpisov.

Patenty sa udeľujú na vynálezy po vykonaní formálneho a vecného, t.j. úplného prieskumu. Uplatňuje sa tzv. odložený prieskum, so zverejňovaním prihlášok po uplynutí osemnástich mesiacov odo dňa priority (práva prednosti). Úplný prieskum sa vykoná na základe žiadosti prihlasovateľa alebo tretej osoby, ktorá musí byť podaná najneskôr do 36 mesiacov od podania patentovej prihlášky.

Patent môže platiť maximálne 20 rokov od podania patentovej prihlášky. Predpokladom platnosti patentu je platenie ročných udržiavacích poplatkov.

Patent je možné tiež predať, resp. previesť na inú osobu, či už fyzickú alebo právnickú. Prevod aj licenčná zmluva nadobúda účinnosť voči tretím osobám zápisom do patentového registra.

Majiteľ patentu dáva verejnosti zverejnením svojho vynálezu opísaného v patentovej prihláške cennú technickú informáciu. Zverejňovaním patentových dokumentov vzniká jeden z najväčších a najaktuálnejších zdrojov technických informácií, ktoré sú dostupné vo svete.

 

Nie každý vynález musí byť revolučný. Niektoré výborné vynálezy sú zdokonalením predošlých riešení. V krátkej histórii osobného počítača môžeme vidieť veľa zdokonalení v spôsobe externého ukladania dát. Vývoj od počiatočných diskiet, cez CD – ROM, DVD a Blue Ray disk pokračuje rýchlym tempom. Množstvo uložených dát na nové médiá rastie geometrickým radom pričom veľkosť médií sa neustále zmenšuje (mikro pamäťové karty v mobilných telefónoch, USB – kľúče).
Patenty poskytujú vynálezcom ocenenie a najmä konkurenčné výhody na trhu, ale tiež z nich profituje celá spoločnosť. Zverejnením patentovej prihlášky, resp. patentového dokumentu sa technické informácie poskytnuté v opise vynálezu stávajú komukoľvek dostupnými informáciami. Tieto informácie sú dostatočne podrobné, aby odborník z odboru, ktorého sa vynález týka, vedel daný vynález reprodukovať. Týmto spôsobom pomáhajú patenty šíriť nové technické a technologické poznatky. A tie napomáhajú ostatným riešiť rôzne iné problémy a napomáhajú ďalšiemu rozvoju vedy a techniky.

ÚPV na sociálnych sieťach
Staňte sa naším fanúšikom na facebooku