Úžitkové vzory

Úžitkový vzor

Úžitkovým vzorom možno chrániť nové technické riešenie, ktoré je výsledkom vynálezcovskej činnosti a dá sa priemyselne využívať. Objavy, vedecké teórie, matematické metódy, estetické výtvory, plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti, programy počítačov a len uvedenie informácií sa nepovažujú za technické riešenia. Technickým riešením môže byť napríklad nový výrobok alebo zariadenie, nová látka, či zmes látok, nový spôsob výroby alebo použitie známej látky na nový účel.

ozubené kolesá

Úžitkovým vzorom na rozdiel od patentov nie je možné chrániť spôsob výroby chemických a farmaceutických látok, medicínske použitie látky alebo zmesi látok a technické riešenie týkajúce sa výrobku pozostávajúceho z biologického materiálu alebo obsahujúceho biologický materiál, alebo spôsobu, prostredníctvom ktorého je biologický materiál vyrobený, spracovaný alebo využitý.

Ochrana úžitkovým vzorom trvá štyri roky od podania prihlášky úžitkového vzoru a môže byť na základe žiadosti majiteľa úžitkového vzoru ešte dvakrát predĺžená, vždy o tri roky.

Prihlasovateľ môže pri podaní prihlášky úžitkového vzoru požiadať o priznanie práva prednosti zo skôr podanej patentovej prihlášky, prihlášky úžitkového vzoru, autorského osvedčenia alebo osvedčenia o užitočnosti, ktorých predmetom je zhodné technické riešenie a v zahraničí boli podané pred menej ako 12 mesiacmi.

Zákon umožňuje prihlasovateľovi prihlášky úžitkového vzoru v lehote 36 mesiacov odo dňa jej podania odbočiť na patentovú prihlášku. Za predpokladu splnenia zákonom stanovených podmienok je odbočenej patentovej prihláške priznaný deň podania, prípadne aj právo prednosti zo skôr podanej prihlášky úžitkového vzoru.