ÚPV SR

Úrad priemyselného vlastníctva SR

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Túto úlohu plní na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Poslaním Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „ÚPV SR“) je udeľovať ochranu na predmety priemyselného vlastníctva ako sú  vynálezy (patenty),   úžitkové vzory (tzv. malé patenty),  ochranné známky,  dizajny, topografie polovodičových výrobkovoznačenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov.  ÚPV SR vedie jedinečný fond patentovej a známkovej literatúry v Slovenskej republike, ktorý sprístupňuje verejnosti, a poskytuje služby a produkty verejnosti v oblasti priemyselnoprávnych informácií.

koláž ilustrujúca problematiku priemyselného vlastníctva

ÚPV SR je gestorom medzinárodných zmlúv na ochranu priemyselného vlastníctva, ktorými je Slovenská republika viazaná. Podporuje rozvoj technickej tvorivosti a ochranu jej výsledkov, vzdelávanie a popularizáciu v oblasti duševného vlastníctva. Samotný názov úradu „Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky“ je pre bežného človeka ťažko zapamätateľný. Verejnosť pozná úrad skôr pod neoficiálnym ale viac zaužívaným pomenovaním Patentový úrad. Vo viacerých krajinách je však Patentový úrad oficiálnym názvom úradu (napr. Rakúsky patentový úrad, Maďarský patentový úrad, Belgický patentový úrad …). No takýto názov vyjadruje len jednu, aj keď dôležitú časť činností úradu, ktorou je udeľovanie patentov na vynálezy. Pojem priemyselné vlastníctvo zahŕňa okrem patentov aj úžitkové vzory, dizajny, topografie polovodičových výrobkov, ochranné známky, označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov. Názov Úrad priemyselného vlastníctva SR vyjadruje poslanie úradu, ktorým je udeľovať ochranu na predmety priemyselného vlastníctva. Kontakt: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,  Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica, Tel.: 048/43 00 131, Fax: 048/ 43 00 403, e-mail: infocentrum@indprop.gov.sk