Topografie polovodičových výrobkov

Topografia polovodičových výrobkov

mikročip

Topografiou sa rozumie séria zakódovaných zobrazení, ktorá znázorňuje trojrozmerné usporiadanie vrstiev, z ktorých sa polovodičový výrobok skladá. O ochranu môže požiadať ten, kto má právo na polovodičový výrobok, čiže pôvodca alebo zamestnávateľ pôvodcu. Ochrana topografie vzniká dňom prvého obchodného využitia topografie, ak bola najneskôr do dvoch rokov podaná prihláška topografie, alebo dňom podania prihlášky. Ochrana trvá 10 rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom ochrana topografie vznikla.

Podľa zákona NR SR č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov v znení neskorších predpisov sú chránené topografie polovodičových výrobkov, ktoré sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti pôvodcu, a ktoré nie sú v priemysle polovodičových výrobkov bežné.

Každý, kto si chce uplatniť právo na ochranu topografie, musí na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len “ÚPV SR”) v Banskej Bystrici alebo v pobočke  ÚPV SR v Bratislave podať písomnú prihlášku, ktorá musí obsahovať žiadosť o zápis topografie polovodičového výrobku na predpísanom tlačive.

Majiteľ má výlučné právo využívať topografiu, topografiu reprodukovať, previesť práva z topografie na tretiu osobu, poskytnúť súhlas alebo zakázať reprodukovať topografiu, vyrábať polovodičový prvok, ktorý topografiu obsahuje, obchodne využívať topografiu alebo polovodičový výrobok, ktorý obsahuje chránenú topografiu