Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia

Označenie pôvodu výrobkov a zemepisné označenie

Označenie pôvodu výrobkov je názov určitého miesta, oblasti alebo, vo výnimočných prípadoch, krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak kvalita alebo vlastnosti tohto výrobku sú výlučne alebo podstatne dané zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi a výroba, spracovanie a príprava tohto výrobku sa uskutočňuje výlučne vo vymedzenom mieste, oblasti alebo krajín.

sônečnice na poli

Väzba na oblasť pôvodu je v takom rozsahu, že všetky suroviny musia pochádzať z vymedzenej oblasti a všetky fázy výroby sa musia uskutočňovať vo vymedzenej zemepisnej oblasti. Vlastnosti výrobku musia súvisieť so zemepisnou oblasťou vrátane prírodných a ľudských činiteľov, kvalita alebo vlastnosti poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny sú prevažne alebo výlučne dané zemepisným prostredím a musí existovať príčinné pôsobenie prírodných a ľudských činiteľov na kvalitu a vlastnosti výrobku.

Označením pôvodu vína je názov určitého miesta, regiónu alebo vo výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku, ktorého kvalita alebo vlastnosti sú výlučne alebo podstatne ovplyvnené zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi, ktorý sa vyrába na tomto území, získava sa z odrôd viniča druhu Vitis vinifera a hrozno, z ktorého sa vyrába, pochádza výlučne z tohto územia.

Zemepisným označením výrobku je názov určitého miesta, oblasti alebo, vo výnimočných prípadoch, krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak má tento výrobok špecifickú kvalitu, povesť alebo charakteristické vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané tomuto miestu, oblasti alebo krajine, a výroba, spracovanie alebo príprava tohto výrobku sa uskutočňuje vo vymedzenom zemepisnom mieste, oblasti alebo krajine.

Zemepisným označením vína je názov určitého miesta, regiónu alebo vo výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku, ktorý má špecifickú kvalitu, povesť alebo iné charakteristické vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané tomuto územiu, ktorý sa vyrába na tomto území, získava sa z odrôd viniča druhu Vitis vinifera alebo z odrôd vzniknutých krížením druhu Vitis vinifera s inými druhmi rodu Vitis a najmenej 85% hrozna použitého na jeho výrobu pochádza z tohto územia.

Pri každej žiadosti o zápis zemepisného označenia musí byť uvedený údaj, či sa žiadosť zakladá na špecifickej kvalite, vlastnostiach, ktoré musia byť špecifikované, alebo na dobrom mene výrobku. Ak ide o žiadosť vychádzajúcu výlučne z dobrého mena, musí obsahovať jasný a podrobný dôkaz o tomto dobrom mene vrátane relevantnej literatúry alebo spotrebiteľských prieskumov.

V prípade zemepisného označenia, s výnimkou vína, kde sú požiadavky stanovené osobitným právnym predpisom, nie je striktne dané, aby suroviny na prípravu boli vymedzené zemepisným prostredím, stačí, že tento výrobok má určitú kvalitu, povesť alebo iné vlastnosti, ktoré možno pripísať jeho zemepisnému pôvodu. Výrobný proces však musí prebiehať na vymedzenom území.

Ochrana označenia pôvodu alebo zemepisného označenia je ochranou kolektívnych práv. Keďže označenie pôvodu alebo zemepisné označenie výrobku je výsledkom jeho špecifického pôvodu daného obmedzenými výrobnými podmienkami, musia byť tieto podmienky plne akceptované samotnými výrobcami.